Rada Programowa Warsztatów Terapii Zajęciowej

Rada programowa jest zarówno ciałem ustawodawczym jak i wykonawczym. Powinna mieć charakter zespołowy.

Rada Programowa Warsztatu

1. W skład Rady Programowej Warsztatu wchodzą:
- kierownik, jako przewodniczący, z głosem decydującym,
- terapeuci – instruktorzy terapii zajęciowej,
- psycholog,
- fizjoterapeuta,
- pielęgniarka,
- logopeda,
- inne osoby według aktualnych potrzeb.

2. Do zadań Rady Programowej należy:
a) opracowanie indywidualnego programu rehabilitacji i terapii dla każdego uczestnika, jego modyfikacja
w zależności od potrzeb oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację programu,
b) nie rzadziej niż raz na pół roku dokonywanie z udziałem uczestnika oceny efektów realizacji indywidualnych programów rehabilitacji i terapii,
c) co najmniej raz w roku dokonywanie oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii,
d) co trzy lata dokonywanie kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji,
która obejmuje:
1. Postępy uczestnika w procesie rehabilitacji.
2. Adekwatność programu w stosunku do potrzeb i możliwości uczestnika.
3. Powody niezrealizowania zaplanowanych działań i trudności w ich realizacji.
e) zajęcie stanowiska w kwestii osiągniętych przez uczestnika postępów w rehabilitacji, uzasadniających:
- podjecie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej
lub na przystosowanym stanowisku pracy,
- potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia ze względu na brak postępów
w rehabilitacji i złe rokowania co do możliwości osiągnięcia postępów uzasadniających podjęcie zatrudnienia
i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie,
- przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na: pozytywne rokowania co do przyszłych postępów
w rehabilitacji umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy, ze względu na okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia oraz
ze względu na okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia,
f) ustalanie składów osobowych grup terapeutycznych,
g) określanie zasad dysponowania środkami finansowymi związanymi z realizacją treningu ekonomicznego,
h) podejmowanie decyzji o skreśleniu uczestników z listy Warsztatu.,
i) pracownicy Rady Programowej mogą jedynie informować uczestników, ich rodziców i opiekunów prawnych
o zachowaniu uczestników podczas zajęć oraz o postępach w rehabilitacji społecznej i zawodowej prowadzonej w Warsztacie.